Serwis sprzętu fotograficznego


Firma Vito-Service współpracuje z doświadczonym serwisem Proton S.C.

 

Jak odbywa się naprawa? Najważniejsze informacje.

 

Sprzęt oddajesz w siedzibie Vito-Service, zostaje on wysłany kurierem do naprawy .

Serwisant poinformuje klienta telefonicznie o wyniku kosztorysu i zapyta o decyzję w sprawie naprawy.

Po wykonanym bezpłatnym kosztorysie, gdy klient wyraża zgode na naprawę, nie ponosi kosztów przesyłek. Serwis ma 14 dni roboczych na wykonanie naprawy.

Przy rezygnacji z naprawy klient ponosi tylko koszt wysyłki zwrotnej 20 zł.

Jesli masz pytania zadzwoń do nas :  501 648 108

a potem przywieź sprzęt do naprawy :

Sklep Vito - akcesoria foto-video
Plac Konstytucji 5 (w miejscu sklepu muzycznego)

00-657 Warszawa

pon.-piątek 10.00 - 19.00

Warunki umowy serwisowej

1. Złożenie podpisu na Zleceniu Naprawy,oznacza zapoznanie się oraz akceptację  zawartych w niej warunków.

2. Odbiór sprzętu po naprawie,następuje po zwrocie dokumentu zlecenia naprawy ,bądź po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu,stwierdzającego tożsamość (paszport, prawo jazdy).

3. Serwis PROTON S.C. wykonuje jedynie naprawy odpłatne. Sprzęt objęty gwarancją producenta,traci ją w przypadku konieczności demontażu urządzenia.

4. Serwis PROTON S.C. naprawia tylko i wyłącznie, usterki zgłoszone przez klienta,w momencie oddawania sprzętu. W przypadku ujawnienia się innych problemów,serwis ma prawo zmienić wcześniej wykonany kosztorys,informując uprzednio o tym klienta.

5. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy,od momentu odebrania sprzętu przez zleceniodawcę. Obejmuje wyłącznie elementy,będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Gwarancja nie jest udzielana,w przypadku wykonania jedynie czyszczenia i konserwacji oraz na urządzenia po zalaniu/zawilgoceniu. Udary mechaniczne i fizyczne, niewłaściwa eksploatacja sprzętu,oraz ingerencja osób nieautoryzowanych przez PROTON S.C. Powoduje to utratę gwarancji. W przypadku,nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, zostanie pobrana opłata, w wysokości 30 zł jako pokrycie kosztów sprawdzenia sprzętu. W sytuacji uznania gwarancji,zostaje ona wydłużona o czas pobytu sprzętu w serwisie.

6. Serwis ma prawo,prosić zleceniodawcę o zadatek na poczet wymienianych części. Po wykonaniu naprawy,zadatek zostanie zaliczony,na poczet końcowych kosztów naprawy. PROTON S.C. ma prawo,zachować zadatek w przypadku rezygnacji klienta z naprawy. W sytuacji,niemożliwości wykonania naprawy z przyczyn leżących po stronie serwisu, zadatek zostanie zwrócony zleceniodawcy.

7. Klient wyrażając zgodę na naprawę,nie ponosi kosztów przesyłki.

8. W przypadku rezygnacji z naprawy,Klient ponosi koszty wysyłki zwrotnej w wysokości 20 zł. Sprzęt w przeciągu 7 dni roboczych zostanie przygotowany do odbioru.

9. PROTON S.C. ma maksymalnie 14 dni roboczych,na wykonanie naprawy - czas ten może zostać wydłużony , o 60 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów, niezbędnych do ukończenia naprawy.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza,ograniczona jest do wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.

11. Klient zobowiązany jest,do odbioru sprzętu w terminie 7 dni,od czasu powiadomienia go o odbiorze.

12. Po upływie,określonego powyżej terminu odbioru sprzętu,naliczane będą opłaty z tytułu magazynowania sprzętu,w wysokości 5zł za każdy dzień zwłoki.

13. W chwili,gdy koszty magazynowania przewyższą rynkową wartość przechowywanego sprzętu,automatycznie staje się on,własnością serwisu(pokrycie kosztów magazynowania).

14. Na życzenie zleceniodawcy,PROTON S.C. wysyła sprzęt kurierem za zaliczeniem na koszt i ryzyko klienta. Serwis wysyła sprzęt,na swój koszt wyłącznie w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego.

15. Klient wyraża zgodę,na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych,dla potrzeb wykonania naprawy przez PROTON S.C. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926, z póżn. zm.)